Home »

PRIVACYVERKLARING

Versie 2018.001, laatst gewijzigd op 17 mei 2018

ClimaRad B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen wij er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. ClimaRad B.V. handelt binnen de kaders van de wet.

Opbouw privacyverklaring
In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden wij dit verwerken. Ook wordt toegelicht voor welke diensten wij de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond wij dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt gelijk aan bod met het behandelen van de bewaartermijnen. Tot slot is een onderdeel toegevoegd over uw rechten waarbij u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen of contact op te nemen met de Privacy Officer van ClimaRad B.V.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
ClimaRad B.V., gevestigd aan de Lübeckstraat 25 te Oldenzaal, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Privacy Officer
ClimaRad B.V. heeft, gezien het beperkt aantal medewerkers, gekozen om geen Functionaris van gegevensbescherming te benoemen, maar wel een Privacy Officer. Deze functie wordt vervuld door Dhr. B. Verbeek, te bereiken via het e-mailadres privacy@climarad.com.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer, maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
In enkele gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken. In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of het product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase. In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken, omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens aan derden
ClimaRad B.V. deelt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Onze werknemers zijn op de hoogte van het verplichte privacybeleid en gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht om goede beveiliging te garanderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken bij websitegebruik
Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten of deze vrijwillig verstrekt via een formulier of de webshop op onze website. Het betreft de volgende gegevens:

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens bij websitegebruik *

Persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. CRM-systeem
Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten of deze vrijwillig verstrekt bij contact met een van onze medewerkers. Het betreft de volgende gegevens:

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens t.b.v. CRM-systeem

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?
Toestemming:
Voor sommige extra producten en diensten vragen wij eerst uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij meer persoonsgegevens van u verzamelen. Deze toestemming bewaart ClimaRad B.V. ter registratie. U kunt toestemming altijd weer intrekken door contact op te nemen met de Privacy Officer van ClimaRad B.V.
Overeenkomst:
ClimaRad B.V. gebruikt voor de verkoop van haar producten een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant aangemaakt in een automatiserings- pakketen in een CRM-systeem. Dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond toestemming.
Wettelijke verplichting:
Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ClimaRad B.V. rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht.
Gerechtvaardigd belang:
Gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering. We maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ClimaRad B.V. Onze belangen betreffen o.a. de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantenrelatie via o.a. direct marketing en/of profilering gericht op marketing.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming
ClimaRad B.V. maakt wel gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is. Dit houdt in dat ClimaRad B.V. uw gegevens noteert wanneer u bijvoorbeeld producten koopt via de website.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
ClimaRad B.V. heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt ClimaRad B.V. ervoor dat er verschillende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen vallen van de verkeerde persoon. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen.

Welke rechten hebt u?
ClimaRad B.V. vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het eenvoudig om via de website contact op te nemen met ons. Via de button “contact” komt u in het contactformulier terecht die u kunt invullen. Op deze pagina treft u ook onze adresgegevens en het algemene emailadres.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

Google Analytics
ClimaRad B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en welk effect de Adwords campagnes hebben. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
ClimaRad B.V. vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen via deze link

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht u nog vragen, een klacht of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van ClimaRad B.V. via privacy@climarad.com.

Werken

Kantoorpand Katwijk voorzien van decentraal ventilatiesysteem

BEKIJK DEZE CASE
Zorg

Kantoortransformatie naar duurzaam zorggebouw Villa Verde Harderwijk

BEKIJK DEZE CASE
Wonen

Towercampus Pauwmolen Delft: decentraal klimaatsysteem maakt project financieel haalbaar

BEKIJK DEZE CASE

© Copyright 2017 ClimaRad B.V. Privacy Statement | SitemapContact | Disclaimer | Algemene voorwaarden