U bevindt zich hier :»

PRIVACYVERKLARING

Versie 2018.001, laatst gewijzigd op 17 mei 2018

ClimaRad B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen wij er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. ClimaRad B.V. handelt binnen de kaders van de wet.

Opbouw privacyverklaring
In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden wij dit verwerken. Ook wordt toegelicht voor welke diensten wij de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond wij dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt gelijk aan bod met het behandelen van de bewaartermijnen. Tot slot is een onderdeel toegevoegd over uw rechten waarbij u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen of contact op te nemen met de Privacy Officer van ClimaRad B.V.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
ClimaRad B.V., gevestigd aan de Lübeckstraat 25 te Oldenzaal, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Privacy Officer
ClimaRad B.V. heeft, gezien het beperkt aantal medewerkers, gekozen om geen Functionaris van gegevensbescherming te benoemen, maar wel een Privacy Officer. Deze functie wordt vervuld door Dhr. B. Verbeek, te bereiken via het e-mailadres privacy@climarad.com.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer, maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
In enkele gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken. In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of het product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase. In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken, omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens aan derden
ClimaRad B.V. deelt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Onze werknemers zijn op de hoogte van het verplichte privacybeleid en gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht om goede beveiliging te garanderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken bij websitegebruik
Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten of deze vrijwillig verstrekt via een formulier of de webshop op onze website. Het betreft de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres, postcode en plaats
 • Emailadres
 • Telefoon vast/mobiel
 • Geslacht

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens bij websitegebruik *

 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden. Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
 • Contact opnemen per email of telefoon, indien nodig voor een goede dienstverlening aan (potentiële) klanten en bezoekers.
 • De online verkoop en/of het afleveren van (webshop)producten die bij ClimaRad B.V. zijn besteld.
 • Te informeren over gewijzigde diensten, producten en prijzen.

Persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. CRM-systeem
Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten of deze vrijwillig verstrekt bij contact met een van onze medewerkers. Het betreft de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Telefoon vast/mobiel
 • Geslacht
 • Functie
 • Functieniveau
 • Persoonlijke interesses
 • Bedrijfsgegevens:    
  1. Bedrijfsnaam
  2. Bezoekadres/postadres
  3. Telefoonnummer
  4. Emailadres algemeen
  5. Type bedrijf
  6. Aantal medewerkers

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens t.b.v. CRM-systeem

 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden. Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
 • Contact opnemen per email of telefoon, indien nodig voor een goede dienstverlening aan (potentiële) klanten en bezoekers.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten en relaties.
 • Te informeren over gewijzigde diensten, producten en prijzen.

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?
Toestemming:
Voor sommige extra producten en diensten vragen wij eerst uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij meer persoonsgegevens van u verzamelen. Deze toestemming bewaart ClimaRad B.V. ter registratie. U kunt toestemming altijd weer intrekken door contact op te nemen met de Privacy Officer van ClimaRad B.V.
Overeenkomst:
ClimaRad B.V. gebruikt voor de verkoop van haar producten een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant aangemaakt in een automatiserings- pakketen in een CRM-systeem. Dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond toestemming.
Wettelijke verplichting:
Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ClimaRad B.V. rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht.
Gerechtvaardigd belang:
Gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering. We maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ClimaRad B.V. Onze belangen betreffen o.a. de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantenrelatie via o.a. direct marketing en/of profilering gericht op marketing.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming
ClimaRad B.V. maakt wel gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is. Dit houdt in dat ClimaRad B.V. uw gegevens noteert wanneer u bijvoorbeeld producten koopt via de website.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
ClimaRad B.V. heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt ClimaRad B.V. ervoor dat er verschillende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen vallen van de verkeerde persoon. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen.

Welke rechten hebt u?
ClimaRad B.V. vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het eenvoudig om via de website contact op te nemen met ons. Via de button “contact” komt u in het contactformulier terecht die u kunt invullen. Op deze pagina treft u ook onze adresgegevens en het algemene emailadres.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Google Analytics
ClimaRad B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en welk effect de Adwords campagnes hebben. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
ClimaRad B.V. vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen via deze link

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht u nog vragen, een klacht of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van ClimaRad B.V. via privacy@climarad.com.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Voor actuele informatie over ClimaRad en haar decentrale ventilatie-oplossingen. 

Hier inschrijven

Meer technische informatie?

Klik hier

Wilt u een persoonlijk advies? 

Neemt u dan contact op via telefoonnummer: 
+31 (0) 541-358 130 of

Stuur een bericht

Nieuws

ClimaRad aan de start van de Maratona dles Dolomites

ClimaRad organiseert in samenwerking met Comap, Thermia en Sto het wielerevent naar de Maratona dles Dolomites van 4 juli t/m 8 juli 2019. Deze organisaties uit de bouw- en vastgoedwereld bundelen de krachten om de gezamenlijke doelgroep een prachtig weekend te bezorgen.
Namens ClimaRad neemt Marc Pouw deel aan de Maratona, onze Commercieel Technisch Adviseur Midden Nederland. 

ZLT-verwarmen en koeling met ClimaRad

De ClimaRad Care/Ventura units kunnen worden gevoed met een zeer lage aanvoertemperatuur uit een warmtepomp, centrale opwekking of warmtenet. Hierdoor wordt het product toepasbaar als duurzame eindoplossing, maar kan ook als tussen- oplossing worden gebruikt ter voorbereiding op het moment dat ZLT-infrastructuur in de toekomst beschikbaar wordt.

Uitbreiding productielocatie ClimaRad in Bosnië

De productielocatie van ClimaRad in Sarajevo is uitgebreid, met als resultaat is een geheel nieuwe assemblagelijn, verscheidene kantoren en een nieuwe conference room voor de communicatie met de collega's in Oldenzaal. In alle kantoren zijn de ClimaRad Care H1C units toegepast om te kunnen ventileren, verwarmen en koelen.

Projecten

Woonstichting Tiwos Tilburg voldoet aan labeleisen 2023 na kantoorrenovatie

Woonstichting Tiwos heeft haar kantoor grondig gerenoveerd door o.a. ClimaRad Care H1C units te plaatsen i.c.m. een bodemenergiesysteem van BronTechnologie. De wens was een flexibele opzet van het kantoor, het optimaliseren van de klimaatbeheersing en het behalen van label C. 

Renovatie verpleeghuis Het Nieuwe Feithenhof Elburg

Het Nieuwe Feithenhof biedt na de renovatie woonruimte aan 24 psychogeriatrische bewoners en daarnaast zijn er 36 zorgwoningen voor wonen met zorg. In de woon- en slaapkamers zijn de ClimaRad 2.0 units geplaatst, in de algemene ruimtes de ClimaRad Sensa V2X units. 

Nieuwbouw woonzorgcentrum Tharah Elim Barneveld

De nieuwbouw 'Tharah Elim', voor cliënten met een verstandelijke beperking, ligt in een groene en rustige wijk van Barneveld. Voor de klimaatbeheersing is gekozen voor de ClimaRad Care H1C ventilatie-unit in de woon- en slaapkamer, in combinatie met ClimaRad Fans voor de afzuiging in de natte ruimtes. 

© Copyright 2017 ClimaRad B.V.

Privacy Statement | SitemapContact | Disclaimer | Algemene voorwaarden

volg ons op facebook linkedin twitter youtube