U bevindt zich hier : »

PRIVACYVERKLARING

Versie 2018.001, laatst gewijzigd op 17 mei 2018

ClimaRad B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen wij er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. ClimaRad B.V. handelt binnen de kaders van de wet.

Opbouw privacyverklaring
In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden wij dit verwerken. Ook wordt toegelicht voor welke diensten wij de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond wij dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt gelijk aan bod met het behandelen van de bewaartermijnen. Tot slot is een onderdeel toegevoegd over uw rechten waarbij u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen of contact op te nemen met de Privacy Officer van ClimaRad B.V.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
ClimaRad B.V., gevestigd aan de Lübeckstraat 25 te Oldenzaal, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Privacy Officer
ClimaRad B.V. heeft, gezien het beperkt aantal medewerkers, gekozen om geen Functionaris van gegevensbescherming te benoemen, maar wel een Privacy Officer. Deze functie wordt vervuld door Dhr. B. Verbeek, te bereiken via het e-mailadres privacy@climarad.com.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer, maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
In enkele gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken. In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of het product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase. In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken, omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens aan derden
ClimaRad B.V. deelt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Onze werknemers zijn op de hoogte van het verplichte privacybeleid en gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht om goede beveiliging te garanderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken bij websitegebruik
Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten of deze vrijwillig verstrekt via een formulier of de webshop op onze website. Het betreft de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres, postcode en plaats
 • Emailadres
 • Telefoon vast/mobiel
 • Geslacht

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens bij websitegebruik *

 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden. Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
 • Contact opnemen per email of telefoon, indien nodig voor een goede dienstverlening aan (potentiële) klanten en bezoekers.
 • De online verkoop en/of het afleveren van (webshop)producten die bij ClimaRad B.V. zijn besteld.
 • Te informeren over gewijzigde diensten, producten en prijzen.

Persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. CRM-systeem
Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten of deze vrijwillig verstrekt bij contact met een van onze medewerkers. Het betreft de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Telefoon vast/mobiel
 • Geslacht
 • Functie
 • Functieniveau
 • Persoonlijke interesses
 • Bedrijfsgegevens:    
  1. Bedrijfsnaam
  2. Bezoekadres/postadres
  3. Telefoonnummer
  4. Emailadres algemeen
  5. Type bedrijf
  6. Aantal medewerkers

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens t.b.v. CRM-systeem

 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden. Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
 • Contact opnemen per email of telefoon, indien nodig voor een goede dienstverlening aan (potentiële) klanten en bezoekers.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten en relaties.
 • Te informeren over gewijzigde diensten, producten en prijzen.

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?
Toestemming:
Voor sommige extra producten en diensten vragen wij eerst uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij meer persoonsgegevens van u verzamelen. Deze toestemming bewaart ClimaRad B.V. ter registratie. U kunt toestemming altijd weer intrekken door contact op te nemen met de Privacy Officer van ClimaRad B.V.
Overeenkomst:
ClimaRad B.V. gebruikt voor de verkoop van haar producten een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant aangemaakt in een automatiserings- pakketen in een CRM-systeem. Dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond toestemming.
Wettelijke verplichting:
Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ClimaRad B.V. rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht.
Gerechtvaardigd belang:
Gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering. We maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ClimaRad B.V. Onze belangen betreffen o.a. de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantenrelatie via o.a. direct marketing en/of profilering gericht op marketing.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming
ClimaRad B.V. maakt wel gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is. Dit houdt in dat ClimaRad B.V. uw gegevens noteert wanneer u bijvoorbeeld producten koopt via de website.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
ClimaRad B.V. heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt ClimaRad B.V. ervoor dat er verschillende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen vallen van de verkeerde persoon. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen.

Welke rechten hebt u?
ClimaRad B.V. vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het eenvoudig om via de website contact op te nemen met ons. Via de button “contact” komt u in het contactformulier terecht die u kunt invullen. Op deze pagina treft u ook onze adresgegevens en het algemene emailadres.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Google Analytics
ClimaRad B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en welk effect de Adwords campagnes hebben. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
ClimaRad B.V. vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen via deze link

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht u nog vragen, een klacht of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van ClimaRad B.V. via privacy@climarad.com.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Voor actuele informatie over ClimaRad en haar decentrale ventilatie-oplossingen. 

Hier inschrijven

Meer technische informatie?

Klik hier

Wilt u een persoonlijk advies? 

Neemt u dan contact op via telefoonnummer: 
+31 (0) 541-358 130 of

Stuur een bericht

Nieuws

Artikel: 'Eigenzinnigheid brengt ClimaRad naar innovatieve ventilatie-oplossingen'

Terwijl ventilatiefabrikanten in de achterliggende decennia volop hun pijlen richtten op centrale systemen, koos ClimaRad haar eigen pad. Eigenzinnig werd verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de decentrale ventilatie-units met WTW in de overtuiging dat de innovatie een eigen plaats zou verdienen. 

Artikel: 'Substantieel lager energieverbruik door decentraal ventileren in zorggebouwen'

Het elektriciteitsverbruik bij toepassing van decentrale ventilatiesystemen in gebouwen is fors lager dan in gebouwen waar de ventilatie centraal geregeld is. Ook het warmteverlies bij decentrale ventilatiesystemen is lager dan bij een centraal ventilatiesysteem.

ClimaRad partner Care Concept

ClimaRad is partner van het Care Concept: een methode waarmee gebouwconcepten voor wonen en zorg worden gecreëerd die toekomstbestendig zijn. Speciaal voor dit concept heeft ClimaRad de ClimaRad Care H1C ontwikkeld om decentraal te ventileren, maar ook om te verwarmen én koelen.

Projecten

Huize Dijckwegh te Naaldwijk

Met de herbestemming van de Bernadetteschool aan de karakteristieke Dijkweg 22 te Naaldwijk is een wooneenheid met 21 zorgappartementen, genaamd Huize Dijckwegh gerealiseerd. Huize Dijckwegh is gelegen in het centrum van Naaldwijk. Het imposante huis met een historische voorgevel heeft een rijke geschiedenis getuige de diverse details aan de binnen- en buitenzijde.

Uitbreiding kantoor Bedaux de Brouwer Goirle

Het landhuis dat in gebruik is als kantoorpand, werd gebouwd in 1937 in traditionalistische stijl en heeft kenmerken van de Delftse School. In 1950 werd aan de ach­terkant het architectenbureau gebouwd in classicistische stijl en tien jaar later een privékantoor met patio in modernistische stijl. Onlangs werd extra kantoorruimte op zolder gecreëerd.

Projecten Care Concept ClimaRad

ClimaRad heeft als partner van het Care Concept een product ontwikkeld dat decentraal kan ventileren, verwarmen én koelen: de ClimaRad Care H1C. Deze unit is projectspecifiek ontworpen en wordt al in 4 projecten van het Care Concept toegepast. De decentrale unit past perfect in het gedachtegoed van het Care Concept: de toepassing maakt het gebouw toekomstbestendig.  

© Copyright 2017 ClimaRad B.V.

Privacy Statement | SitemapContact | Disclaimer | Algemene voorwaarden

volg ons op facebook linkedin twitter youtube